در حال نمایش 2 نتیجه

واشر اورینگ دار

واشر اورینگ دار یا واشر گسکت قطعات مسطحی از مواد هستند که برای ایجاد آب بندی بین دو سطح صاف

واشر اورینگ دار هندی

واشر اورینگ دار هندی باید در مواقعی استفاده شوند که برای جلوگیری از نشت مایعات یا گازها، بین دو قسمت