شیرهای هیدرولیک و پنوماتیک

انواع شیرهای هیدرولیک و پنوماتیک

انواع شیر های هیدرولیک و پنوماتیک یک طرفه ، دوطرفه و سه طرفه از جنس آهن و برنج تا فشار 500 بار (500 CPN) از جنس آهن و برنج